• CRITERIA

  Rechtspersonen en natuurlijke personen met journalistieke ervaring kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Voor een bijdrage uit het Leids Mediafonds worden de aanvragen beoordeeld op:

  Journalistieke kwaliteit en diepgang

  De aanvrager hanteert de normen van de journalistieke beroepsethiek en kwaliteit en werkt vanuit de journalistieke beginselen (o.a. hoor en wederhoor, onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig in berichtgeving, analyse en opinie). Het project moet inhoudelijk of qua invalshoek en benadering uitstijgen boven de reguliere journalistiek en gaat verder dan het stellen van kritische journalistieke vragen.

  Relatie onderwerp met Leiden en/of de Leidse regio

  Het voorgenomen product levert een journalistieke verdiepingsslag op een nieuwswaardig onderwerp in de Leidse samenleving en directe omgeving. De journalistieke berichtgeving en informatie bevorderen – voor zover van toepassing - de communicatie met en tussen betrokken personen en instanties in de regio.

  Maatschappelijke relevantie en actualiteit

  Het onderwerp legt belangrijke en nieuwe feiten, samenhangen en verbanden bloot. Het geeft de inwoners van Leiden en omgeving meer inzicht in een (nieuwe) maatschappelijke ontwikkeling of draagt bij aan de oplossing van een (nieuw) maatschappelijk probleem.

  Betrokkenheid bestaande lokale media en aanwezigheid redactiestatuut

  Bij de aanvraag en publicatie zijn één of meer bestaande lokale media betrokken, waarbij crossmediale uitingen en nieuwe samenwerkingen met één of meer media de voorkeur genieten.

  De aanvrager en/of de lokale medium-partner werkt conform een redactiestatuut dat de journalistieke onafhankelijkheid en kwaliteit garandeert. Een lokale krant of zzp'er kan bijvoorbeeld samenwerken met een regionale krant, een omroep of commercieel mediabedrijf met provinciaal bereik.

  Open publicatie

  Het gerealiseerde journalistieke product wordt uiterlijk 12 uur na het verschijnen van de eventueel betaalde uitgave vrij en zonder kosten (digitaal) openbaar gemaakt en wordt ook doorgeplaatst op de site van het Leidse Mediafonds. Bij de publicatie wordt vermeld dat die is gerealiseerd met een financiële bijdrage vanuit het Leids Mediafonds.

  Overig

  Het bevorderen van nieuw talent, innovatie en/of samenwerking is een extra aanbeveling.

 • AANVRAAGVEREISTEN

  Subsidieaanvragen dienen uiterlijk op 1 april of 1 oktober te worden ingediend. De aanvragen worden per aanvraagronde gebundeld en tegelijkertijd beoordeeld op de mate waarin zij voldoen aan de criteria zoals hierboven genoemd. Vooroverleg over de aanvraag (per telefoon of mail) is mogelijk zonder dat het LMF zich op enigerlei wijze vastlegt.

  Toelichting

  De inhoudelijke toelichting op de aanvraag bestaat uit maximaal één A4 en laat zien dat er sprake is van kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek die beantwoordt aan het doel en de toetsingscriteria van het LMF. Ook wordt duidelijk gemaakt met welk lokaal medium wordt samengewerkt, hoe, en tot welke publicatie(s) dit leidt en wat de tijdsplanning is. Op verzoek van het Leids Mediafonds verstrekt de aanvrager een link naar eerder journalistiek werk.

  Begroting

  Bij de aanvraag moet ook een gespecificeerde begroting en een dekkingsplan van de kosten van de activiteiten ten behoeve van het journalistieke product worden ingediend. Het dekkingsplan bevat een opgave van mogelijk elders aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

  Vergoeding kosten

  • Het Leids Mediafonds vergoedt kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, inclusief reis-, verblijf- en onderzoekskosten.
  • Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 50.000,- per aanvraag. Bij aanvragen van € 25.000,- en hoger zal de aanvrager worden uitgenodigd voor een mondelinge pitch. 
  • Matching van kosten met een ander fonds/medium is een pre, maar geen voorwaarde.

  Niet in aanmerking voor vergoeding komen:

  • Kosten die gemaakt en betaald zijn voor het indienen van de aanvraag.
  • Kosten gemaakt voor de aanschaf van apparatuur (bijvoorbeeld camera, o.i.d.).
  • Onvoorziene kosten.
  BTW
  • Over de (te) ontvangen subsidie is in beginsel geen BTW verschuldigd.
  • Kun je als aanvragende organisatie de BTW verrekenen (BTW-plichtig), dan dienen de inkoopkosten (voor zover daarvan sprake is) in de begroting exclusief BTW te worden opgenomen.
  • Kun je als aanvragende organisatie de BTW niet verrekenen (niet BTW-plichtig of vrijgesteld van BTW), dan dienen de inkoopkosten (voor zover daarvan sprake is) in de begroting inclusief BTW te worden opgenomen.
  Freelance-tarieven
  • Beargumenteer in je aanvraag welke tarieven je gebruikt voor journalistiek werk.
  • Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de tarievencalculator van de NVJ
 • Je kunt hier het volledige reglement downloaden.